بازارچـــــه ی رودبنــه ای

روان شتاسی امضا

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند ،انسانهای منطقی هستند . 
کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند ،دیر منطق را قبول می کنند و معمولاً غیر منطقی هستند . 
کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .  
کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسانهای منظمی هستند . 
کسانی که با فشارامضاء می کنند ، در کودکی سختی کشیده اند 
کسانی که پیچیده امضاء می کنند آدمهای شکاکی هستند . 
کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند
کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند . 
کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زننداحتمالاً شخصیت خود را نشناخته اند.  
کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند ، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند .  
  

تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service