X
تبلیغات
رایتل

بازارچـــــه ی رودبنــه ای

!!!مجادله در ادبیات بر سر یک خال. فوق العاده جالب. حتما بخونین

حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را
و در ادامه شعرای دیگر در پاسخ حافظ...صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را


شهریار

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را
هر آنکس که چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را


فاطمه دریایی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنیا را
نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را
مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟
و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلأ
که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را
نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را
فقط می خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را......؟؟؟

عمران بهروزاگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما رااگر مال پدر دارد سمرقند و بخارا را
اگر پای پدر باشد  کنار و همجوار گور
نباشد هیچ امید و به ماهی ترک دنیا را
ز سرمستی شوم خاک کف پای سگ کویش
بسان مرد می بخشم دل و هم جان شیدا را
هر آنکس چیز می بخشد همین جوری نمی بخشد
چه ارزش دارد آن خالش که بخشی جای آن پاراو در نهایت, این هم از خودمامیراگر آن دخت ایرانی, بدست آرد دل ما رابه ناز خنده اش بخشم تمام عشق و گرما را***بدو بخشم همه جانم, همه عمرم, همه روحمنه مثل شاعر شیراز که میبخشد آنها را***بدان هم میدهم توضیح, نگوید دیگر اینها راهمان استاد تبریزی, که می بخشد تن و پا را***سر و دست و تن و پا را, به خاک گور می بخشندنه بر آن دلبر زیبا که جان بخشیده است ما ر


تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service